Phone:0756-3311075

WeChat public number

Contact us

Address: Zhuhai Xiangzhou District high tech Development Zone, Tangjia Bay, No. 1, Da Zhou Science Park A607
Phone:0756-3311075
Fax:0756-3311076
Mailbox:664241592@qq.com

 Copyright 2005-2017 of Zhuhai Rui Hui Li Development Limited  Technical support:


  Beautiful Web page